Faktoring a kredyt obrotowy

Faktoring jest formą finansowania bieżącej działalności. W tym założeniu ma do spełnienia ten sam cel, co kredyt obrotowy. W praktyce obie usługi różnią się między sobą i mogą być komplementarne. Sprawdźmy, jakie są różnice między kredytem obrotowym a faktoringiem.

Kredyt pod pewnymi warunkami

Podpisanie z bankiem umowy kredytowej jest poprzedzone badaniem zdolności kredytowej firmy aplikującej o pieniądze. Przed przyznaniem środków bank sprawdza m.in. historię zadłużenia podmiotu, ocenia jego sytuację ekonomiczną, posiadane zabezpieczenia i potencjał na terminową spłatę odsetek. Niespełnienie bankowych kryteriów oznacza małą wiarygodność w oczach kredytodawcy i może równać się z odrzuceniem wniosku kredytowego.

Firmy z negatywną opinią kredytową wciąż mogą ubiegać się o faktoring, gdyż firma faktoringowa bierze pod uwagę inne czynniki niż bank, w tym m.in. wiarygodność finansową płatników. Z faktoringu mogą korzystać przedsiębiorcy zalegający z opłatami wobec ZUS lub urzędu skarbowego, a także podmioty z krótkim stażem rynkowym. W praktyce uzyskanie faktoringu jest dużo prostsze niż kredytu bankowego. Procedury w firmie faktoringowej są mniej skomplikowane i czasochłonne niż w banku. Co istotne, o faktoring mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy i osoby samozatrudnione.

Faktoring redukuje ryzyko

Obie usługi różni rozkład ryzyka. Gdy mowa o kredycie, ryzyko niewypłacalności zostaje na barkach kredytobiorcy. W przypadku faktoringu pełnego, bierze je na siebie firma faktoringowa. Istnieje również możliwość skorzystania z faktoringu mieszanego, w którym ryzyko braku opłacania faktur dzieli się między firmę faktoringową a przedsiębiorstwo.

Okiem księgowego

Z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za księgi rachunkowe, faktoring jest surogatem finansowania, co oznacza, że nie powoduje zmian w strukturze kapitału i zadłużenia firmy. Faktoring nie jest więc źródłem kapitału, a jedynie zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Ta metoda finansowania nie wymaga twardych zabezpieczeń (np. hipoteki) i nie obniża zdolności kredytowej spółki.

Potrzenujesz więcej informacji? Wejdź na https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ i zadaj pytanie - Zapraszamy!

zobacz https://amtm.pl/przelam-bariery-zimy-z-ogrzewaczem-gazowym/ Industrialny hoker z oparciem do wyspy